Algemene voorwaarden DAVO Fulfilment Services

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van DAVO Fulfilment Services (hierna: DFS), evenals op alle door DFS te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.

1.3 Indien DFS niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat DFS het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DFS, voor de uitvoering waarvan door DFS derden dienen te worden betrokken.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en prijsopgaven van DFS zijn vrijblijvend.

2.2 Alle in een aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW en in Euro’s, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3 DFS is bij het bepalen van haar prijsstelling uitgegaan van de door haar opdrachtgevers aan haar ter beschikking gestelde informatie, aantallen en omzetverwachtingen. Eén en ander conform de in offerte en/of opdrachtbevestiging opgenomen toelichtingen. Niet uitdrukkelijk vermelde werkzaamheden, diensten en rapportages alsmede onvoorzien, onverwacht en/of structureel meerwerk kan op basis van specificatie worden doorbelast.

2.4 Verkoop- en/of leveringsovereenkomsten komen tot stand door een daartoe strekkende opdracht van de opdrachtgever. Indien dit mondeling geschiedt, geldt de schriftelijke bevestiging door DFS, onverminderd andere middelen, als bewijs van de opdracht.

2.5 DFS behoudt zich het recht voor om elk jaar de prijsafspraken voor haar dienstverlening aan te passen. Opdrachtgever zal daarover minimaal 1 maand voorafgaand aan de verhoging schriftelijk worden geïnformeerd. Wijzigingen in kosten van materialen, vervoer en andere specifiek voor opdrachtgever in te kopen diensten kunnen, onder toezending van een schriftelijk bewijs van die verhoging, onmiddellijk worden doorbelast.

2.6 Onvoorziene afwijking ten aanzien van de in de offerte of opdrachtbevestiging vermelde aantallen en/of hoeveelheid werk kunnen door DFS worden doorbelast aan opdrachtgever.

3. Wijze van aanlevering

3.1 De te verwerken en/of te bezorgen zaken dienen tijdig, franco, vrij van kosten en in goede staat te worden aangeleverd aan het adres van het magazijn (opslagruimte) van DFS of aan een door DFS opgegeven adres, vergezeld van een begeleidingsbon of vrachtbrief. DFS is noch voor de inhoud van de in ontvangst genomen zaken, noch voor geborgen gebreken op welke wijze dan ook aansprakelijk. De inhoud en de hoeveelheid zaken per verpakking dient duidelijk op de begeleidingsbon of vrachtbrief te zijn aangegeven.

3.2 Indien de te verwerken en/of te bezorgen zaken op de overeengekomen tijd en plaats bij DFS worden aangeleverd, gelden de door DFS opgegeven levertijden met dien verstande dat de door DFS opgegeven levertijden nimmer kunnen worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever dient zelf voor controle op tijdige aanlevering zorg te dragen.

4. Levering

4.1 Een overeenkomst tot levering bevat een opdrachtbevestiging waaraan eventueel een Service Level Agreement wordt toegevoegd.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft DFS het recht om diensten door derden te laten uitvoeren.

4.3 De afgesproken doorlooptijden en servicelevels zijn steeds bij benadering en mede afhankelijk van aanleverwijze en -tijden van informatie, goederen, documenten, enz.

4.4 Tijdstip van aflevering van de te bewerken en/of te bezorgen zaken is steeds de datum waarop de zaken door DFS bij de distributeur ter verzending worden aangeleverd. Het betreft nimmer de datum van ontvangst door de geadresseerde.

4.5 Opdrachtgever en DFS dienen elkaar schriftelijk te informeren omtrent eventuele structurele oorzaken van vertraging in aan- of uitlevering. Aan overschrijding van de doorlooptijden of gebreken bij uitleveringen kan opdrachtgever geen recht op ontbinding respectievelijk schadevergoeding ontlenen.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle verzendingen door DFS verzorgd en geschieden deze voor rekening en risico van opdrachtgever. Alle met de verzending en het transport van de goederen verbonden kosten zoals bijvoorbeeld porto, vracht- en verpakkingskosten, alsmede vrachtverzekering zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Verzending van de goederen geschiedt op de voor DFS gebruikelijke wijze en onder de verantwoordelijkheid en leveringsvoorwaarden van de vervoerder. Eventuele extra diensten en verzekeringen worden tegen meerprijs verzorgd.

4.7 De te leveren goederen worden op de voor DFS gebruikelijke wijze verpakt tenzij de opdrachtgever schriftelijk een opdracht tot afwijkende verpakking heeft verstrekt.

4.8 Indien het noodzakelijk is meer porto en vrachtkosten te betalen dan het tegen de prijzen en tarieven die vooraf werden aangenomen, is DFS bevoegd en gerechtigd hiertoe zonder tussenkomst van de opdrachtgever deze extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen (door te berekenen).

5. Betaling

5.1 Tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld, is de opdrachtgever verplicht het factuurbedrag volledig te voldoen binnen 21 dagen na factuurdatum. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt door reclamering niet opgeschort terwijl opdrachtgever tevens niet van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen.

5.2 De opdrachtgever is door overschrijding van de in het eerste lid van dit artikel genoemde betalingstermijn van rechtswege jegens DFS in verzuim en gebreke, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is.

5.3 In geval van betalingsachterstand na ommekomst van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is de opdrachtgever naast het gefactureerde bedrag van rechtswege een rente over dat bedrag verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.

5.4 Voorts is de opdrachtgever aan DFS alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien en zodra DFS de vordering op de opdrachtgever uit handen geeft ter incasso.

5.5 Indien de opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn overschrijdt, is DFS gerechtigd verdere leveranties en diensten op te schorten of te staken.

5.6 Op alle goederen van opdrachtgever welke DFS onder zich heeft, heeft DFS het recht van retentie zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen jegens DFS heeft voldaan. Eigendomsvoorbehoud, aanspraken van en/of verpanding aan derden worden door DFS uitsluitend erkend, na voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover tussen DFS en opdrachtgever.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Specifiek voor opdrachtgever aangekochte materialen en/of goederen alsmede materialen en/of goederen die reeds door DFS voor opdrachtgever gebruikt zijn, worden niet door DFS teruggenomen.

6.2 DFS blijft eigenaar van alle door haar geleverde materialen of bewerkte goederen tot en met het moment van betaling.

6.3 Alle door DFS in het kader van deze overeenkomst vervaardigde software en overige accessoires zijn  rechtmatig eigendom van DFS, ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. Zekerheden

7.1 Zowel voor als tijdens de uitvoering van overeenkomsten heeft DFS het recht van de opdrachtgever te eisen dat (aanvullende) zekerheid voor betaling wordt gesteld.

7.2 Het verzorgen van incassowerkzaamheden door DFS namens opdrachtgever geschiedt op een speciaal voor de opdrachtgever geopende derdenrekening bij de reguliere hoofdbank van DFS. Opdrachtgever machtigt hierbij DFS daartoe. Incasso geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever conform door opdrachtgever opgedragen frequenties en aanmaanprocedures.

7.3 Indien DFS voor of namens de opdrachtgever uitbetaling verricht, dient opdrachtgever DFS bij het verstrekken van de opdracht te voorzien van een toereikend rekeningsaldo op de onderhavige derdenrekening om de werkzaamheden conform overeenkomst uit te kunnen voeren.

7.4 Opdrachtgever ontvangt maandelijks een specificatie van de geldbewegingen, storno’s, enz. De bankkosten en -provisies verbonden aan het verzorgen van dit financiële fulfilment, worden direct met het rekeningsaldo verrekend. DFS behoudt het recht om, bij het overmaken van gelden aan opdrachtgever, het saldo van eventuele openstaande facturen aan opdrachtgever te verrekenen.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 Elk recht van reclame vervalt indien geconstateerde gebreken niet binnen 7 werkdagen na uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk aan DFS zijn gemeld.

8.2 DFS is niet aansprakelijk voor beschadigingen, het verloren of teniet gaan, daaronder mede begrepen diefstal, van eigendommen van de opdrachtgever die bij DFS of bij door DFS ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.

8.3 De opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering van zijn eigendommen die bij DFS zijn opgeslagen of bij door DFS ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.

8.4 DFS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgschade of productschade, die de opdrachtgever leidt in verband met door of via DFS geleverde goederen of diensten. Evenmin aanvaardt DFS aansprakelijkheid voor enige schade waarvoor de opdrachtgever door derden aansprakelijk wordt gesteld. De opdrachtgever vrijwaart DFS van elke aanspraak van derden wegens schade in verband met door of via DFS aan de opdrachtgever geleverde goederen, materialen of diensten.

8.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DFS.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is DFS gerechtigd elke order te annuleren of op te schorten. In geval van een annulering of opschorting als hiervoor bedoeld kan de opdrachtgever geen recht doen gelden op enige schadevergoeding. Indien de overmacht naar oordeel van DFS van tijdelijke aard is, heeft DFS het recht haar prestaties op te schorten totdat de overmacht situatie is opgeheven. De opdrachtgever is niet gerechtigd in een dergelijk geval de overeenkomst te laten ontbinden. Indien DFS van mening is dat de overmacht situatie van blijvende aard is, zal DFS zulks schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen en zal de overeenkomst door die schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn.

9.2 Onder overmacht is ondermeer -doch niet alleen- te verstaan: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstaking, uitsluiting, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van de goederen en andere belemmeringen, zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend.

10. Opschorting van werkzaamheden

10.1 In navolgende gevallen heeft DFS het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen ongeacht DFS’s verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting: indien opdrachtgever haar contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Indien het faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd dan wel opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind of curatele is gesteld of failliet is verklaard.

10.2 DFS heeft het recht de opschorting van haar werkzaamheden en het blokkeren van de afgifte van goederen, gelden en de producten van haar werk eerst ongedaan te maken nadat opdrachtgever aan al haar financiële en contractuele verplichtingen heeft voldaan.

11. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

11.1 Op alle overeenkomsten tussen DFS en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden, worden in eerste aanleg berecht door hetzij de Arrondissementsrechtbank hetzij, indien het geschil onder bevoegdheid van de Kantonrechter valt, door de bevoegde kantonrechter. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn te vinden op www.davofulfilmentservices.nl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!